SabzCompaniesView

طرح توسعه لاستیک بـارز کرمان

میزان پیشرفت
% 55
طرح توسعه لاستیک بـارز کرمان
معرفی پروژه

عنوان طرح:

معرفی پروژه طرح توسعه لاستیک بـارز کرمان

اهداف طرح:

افزایش تولید 44هزار تن انواع تایرهای رادیال تمام سیمی TBR & LTR ، رادیال سواری و راهسازی، ظرفیت تولیـد رادیـال بـاري از 28 هـزارتن در سـال بـه 58 هـزارتن یعنـی بـه میـزان 30 هـزارتن در سال توسعه خواهد یافت، ظرفیـت تولیـد رادیـال ســواري از 29 هــزار تــن درسـال بــه 40 هــزارتن یعنـی بــه میـزان 11 هزارتن در سال، ظرفیـت تولیـد تایرهـاي راهسـازي از 7/2 هـزارتن درسـال بـه 7/5 هـزار تـن یعنـی بـه میـزان 3 هزارتن در سال

نوع پروژه:

توسعه ای

روش اجرای پروژه:

EPC

موقعيت جغرافيايي طرح:

 بزرگراه کنارگذر جنوبی کرمان، کارخانه بارز کرمان